โรงเรียนบ้านควนราชา

หมู่ที่ 10 บ้านควนราชา ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 933050

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านควนราชา

b1 อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2528
b2 อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2539
b3 อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2542
b4 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
b5 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
b6 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
b7 สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2548
b8 สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2549
b9 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2530
b10 ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2542
b11 ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2545
b12 ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550