โรงเรียนบ้านควนราชา

หมู่ที่ 10 บ้านควนราชา ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 933050

บุคคลากร

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง
t1
นางสาวศิริพร บุญรักษ์
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

t2
นางสาวนารีนาท แซ่โลก
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

t3
นางสาวสิริกานต์ จิตต์โสภา
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

t4
นายวรรณยุกต์ ดำมุณี
นักการภารโรง

กลุ่มสาระ ฯ : –

t5
นางสาวพัชรี ภักดีพันธ์
ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t6
นางสาวชไมพร บำเพ็ญ
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t7
นางสาวศิริวรรณ โสมมาก
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ