โรงเรียนบ้านควนราชา

หมู่ที่ 10 บ้านควนราชา ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 933050

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนราชา

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 3 0 3 1
อนุบาล 3 2 6 8 1
รวมชั้นอนุบาล 5 6 11 2
ป.1 3 4 7 1
ป.2 3 3 6 1
ป.3 0 4 4 1
ป.4 1 7 8 1
ป.5 5 3 8 1
ป.6 2 1 3 1
รวมชั้นประถมศึกษา 14 22 36 6
รวมทั้งหมด 19 28 47 8