โรงเรียนบ้านควนราชา

หมู่ที่ 10 บ้านควนราชา ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 933050

การคิดบวก กับวัยรุ่น เริ่มต้นอย่างไร ?

การคิดบวก กับวัยรุ่น เริ่มต้นอย่างไร ?

อยากให้ลูก เรียนเก่ง เป็นคนดี และ มีความสุข โดยเริ่มจากการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิต เช่น การคิดบวก ช่วยให้เด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เอาใจใส่ แก้ปัญหาได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และเข้าสังคมได้ดี

เริ่มต้น การคิดบวก ของวัยรุ่น ด้วยวิธีต่อไปนี้

    ความกล้าหาญ

ความเต็มใจที่จะท้าทาย และเอาชนะความกลัว แม้ว่าผลลัพธ์อาจไม่แน่นอน พ่อแม่สามารถช่วยให้ลูกเอาชนะความกลัวได้ ช่วยส่งเสริมให้ลูกๆ กล้าหาญ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องได้

    ความมั่นใจ

มีความมั่นใจ มีความสามารถ และศักยภาพของตนเอง ผู้ปกครองสามารถให้ความมั่นใจกับลูกได้ เน้นคุณค่าของตนเอง คุณไม่ควรกดดัน หรือตั้งความหวังไว้กับลูกมากเกินไป ค่อนๆสอน

    ความใจเย็น

ใจเย็น และแสดงความพอประมาณในการเผชิญกับความท้าทาย หรือวิกฤต ไม่รีบร้อนทำอะไรโดยไม่ไตร่ตรองให้ดี ผู้ปกครองสามารถเป็นผู้ตักเตือนได้ และบอกให้ลูกดูทุกสิ่งรอบตัว อย่ารีบร้อนทำอะไรเป็นผื่น

    จุดมุ่งหมาย

มุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญด้วย จะช่วยให้สามารถวางแผนได้ดี และการจัดการชีวิต นอกจากความตั้งใจในการเรียนรู้แล้ว การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการขัดเกลาทางสังคมก็มีความสำคัญ สำหรับผู้ปกครองเช่นกัน

    มองในแง่ดี

ความเชื่อที่ว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก จะช่วยให้ลูกเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต และไม่ทิ้งอุปสรรค พ่อแม่สามารถเป็นผู้สนับสนุนได้ คอยอยู่ข้างหลังเขาเมื่อเขาล้ม ก็ให้กำลังใจให้ลุกขึ้นต่อไป ไม่ให้ถอย

    ความกระตือรือร้น

มีความสนใจมีความปรารถนา หรือแรงจูงใจส่วนตัวสูงในการทำสิ่งต่าง ๆ สิ่งนี้จะเปลี่ยนแรงผลักดันเชิงบวกสู่ความสำเร็จ และความสำเร็จตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือกิจกรรม การให้กำลังใจของผู้ปกครองเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อกระตุ้นความกระตือรือร้นของลูกคุณ

    ความศรัทธา

ความมั่นใจ และศรัทธา ในตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะทำให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ โดยไม่มีความขัดแย้ง พ่อแม่สามารถเป็นที่ปรึกษาของลูกได้ ทำหน้าที่คอยนำทาง สร้างความเชื่อของตัวเองด้วยการคุยกับลูก และเข้าใจลูก

    ความซื่อสัตย์

การกระทำภายใต้กรอบความซื่อสัตย์ เปิดเผย และเป็นธรรม จะทำให้เด็กมั่นคงไม่เดินตามกระแสสังคม และกลายเป็นคนฉลาด และเป็นคนดี ผู้ปกครองสามารถปลูกฝังพวกเขาโดยชี้ให้เห็น และพิสูจน์คุณค่าคุณธรรม ด้วยการกระทำต่างๆ

    ความมุ่งมั่น

จดจ่อกับสิ่งที่ประสบความสำเร็จตามที่ลูกต้องการ หรือสิ่งจำเป็นในชีวิตอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย กำลังใจที่สำคัญที่สุดคือครอบครัว ครอบครัวที่อบอุ่น ใจกว้าง และพร้อมที่จะช่วยเหลือ ความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจะไม่ถูกทำลายโดยอุปสรรค

    ความอดทน

ความเต็มใจที่จะรอโอกาสถึงการเตรียมตัวหรือผลจากการกระทำของตนเองหรือของคนอื่นที่มีบุคลิกดีในสังคม ผู้ปกครองสามารถเน้นความสำคัญและเป็นผู้ปลูกฝังความอดทนให้กับลูกได้ วิถีชีวิตที่เรียบง่าย เมื่อได้รู้คุณค่าของการรอคอย